سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401
11 دی 1348 - 03:30
معاونت عملیات
 
کلیه مناطق عملیاتی و ايستگاه ها در معاونت عمليات تحت نظارت آتش پاد دوم ایوبی مي باشند.
 

شرح وظایف این معاونت عبارتند از :

 

 

 

 • مدیریت حوزه معاونت عملیات وکنترل ونظارت بر کليه واحدهاي تابعه بر اساس اهداف سازمان.

 

 • تقسیم کار وتفویض اختیار به روساي واحدهاي تحت امر به منظور بهينه سازي وتسريع در انجام امور با نظارت کامل بر نحوه عملکرد آنها.

 

 • فراهم نمودن زمینه های ارتقاءسطح دانش تخصصی وافزايش قواي جسماني پرسنل کادر عمليات به منظور حصول آمادگي کامل جهت انجام بهينه ماموريت هاي محوله.

 

 • شناخت دقیق نیازهای پرسنلي وتامين منابع انساني مورد نياز در رده هاي پستي مختلف.

 

 • برآورد وتامین تجیهزات وامکانات مورد نیاز عملياتي ،ارتباطي، آموزش ،آمادگي جسماني متناسب با موقعيت مکاني زماني شهر.

 

 • مطالعه بررسی وشناخت عوامل خطر بالقوه وبالفعل محدوده عملیاتی وارائه طرحها وبرنامه هاي تدافعي پيشگيري وحفاظت از حريق وآموزش عمومي.

 

 • تشکیل ستاد بحران در مواقع اظطرار واعمال مدیریت وايجاد هماهنگي بين ساير عوامل مرتبط.

 

 • رهبری وهدایت عملیات وتامين نيازهاي عملياتي از طريق برقراري ارتباط با ساير دواير وارگانهاي مرتبط با امور شهري واستفاده بهينه از پتانسيل کاربردي وحمايتي آنها.

 

 • برقراری ارتباط وایجاد زمینه هاي همکاري متقابل بين ساير ارگانها وسازمانهاي امدادي وارائه طرحهاي کاربردي وهمکاري يا نظارت براجراي آن جهت مقابله با حوادث.

 

 • شرکت در جلسات وکمسیونها برون سازمانی وایجاد ارتباط وهماهنگي با سازمانهاوارگانهاي داخل وخارج کشور مرتبط با امور آتش نشاني به منظور تبادل اطلاعات وهمكاريهاي متقابل وگزارش نتايج حاصله به مدير عامل.

 

 • شرکت در جلسات شورای معاونین سازمان وپیشنهاد برقراري جلسه ها ي فوق العاده حسب موارد مورد لزوم.

 

 • برقراری هماهنگی وارتباط مفید وموثر با کليه واحدهاي سازمان به منظور پيشبرد اهداف.

 

 • بررسی وکنترل کلیه آمار وگزارشات حوادث وسوانح ونظارت بر تجزیه وتحليل وبررسي علل آن وگزارش به مدير عامل.

 

 • ایجاد بسترهای مناسب انگیزش به منظور تقويت روحيه پرسنلي با اعمال مديريت سنجش وگزينش صحيح.

 

 • توجه به ایمنی وسلامت کارکنان وفراهم نمودن تجهیزات انفرادي مناسب وامکانات رفاهي وتدابير راهبردي در راستاي رفع مشكلات معيشتي آنها.

 

 • پیشنهاد واجرای ترفیع تشويق، نقل وانتقالات وتوبيخ پرسنل تحت امر حسب مورد.
کد محتوا 18218

برچسب‌ها