سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
گروه برنامه ریزی و توسعه

برنامه‌ریزی، فرآیند آگاهانه تصمیم‌ گیری در مورد اهداف و فعالیت های آینده یک فرد، گروه، واحد کاری یا سازمان است. مدیر برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی را با یک تحلیل موقعیتی آغاز می‌‌نمایند و درچارچوب محدودیت زمانی و منابع، اطلاعات مرتبط با مسأله مورد برنامه‌ریزی را جمع‌آوری و تفسیر می‌‌نمایند؛ سپس با تأکید بر‌خلاقیت، مدیران و کارکنان را تشویق کرده تا بر پایه نگرشی وسیع به امورشان بیندیشند؛ آنگاه با توجه به مزایا، مضرات و تأثیرات بالقوه هر‌گزینه، مناسبترین و امکان پذیرترین اهداف و طرح ها را برگزیده و مدیران و کارکنان را توجیه نموده و منابع مورد نیاز را در اختیار آنان گذاشته و به انجام آن تشویق می‌نمایند. از آنجائیکه برنامه‌ریزی، فرآیندی پیش رونده و تکرار شونده است‌، مدیران باید بطور مستمر عملکرد واحدهای تحت تکفل شان را از جهت تطابق با اهداف و برنامه‌ها تحت نظر داشته باشند.

فعالیت های حوزه برنامه ریزی و توسعه سازمان:

 • نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه سازمان
 • تعیین اهداف کلان سازمانی ، اهداف خرد و هدف گذاری شاخص ها کلیدی عملکردی و شاخص های کلیدی نتیجه ای.
 • بازنگری و بروزرسانی استراتژی های سازمان بصورت سالیانه
 • تهیه  WBSپروژه های سازمان در Msp و اصلاح پروژه های اعلام شده از سوی حوزه پیشگیری (مطابق با برنامه عملیاتی سازمان و معیارهای تعریف پروژه.)
 • بروز رسانی درصد پیشرفت پروژه های سازمان Msp  و بررسی میزان انحراف از برنامه
 • انجام برنامه ریزی های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت برای رسیدن به خط مشی ها و اهداف سا زمان
 • تهیه گزارش های عملکرد دوره ای از فعالیتهای سازمان
 • طراحی و برنامه ریزی برای ارتقای کلیه اموری که به رشد کمی و کیفی ارتباط و همدلی بین سازمان و مردم و دستگاهها و مدیران و کارکنان با یگدیگر بیانجامد.
 • بررسی و مطالعات لازم در رابطه با توسعه ایستگاههای مورد نیاز با توجه به توسعه شهر
 •  انجام نظرسنجی از ارباب رجوع طبق ضوابط طرح تکریم
 • پیاده سازی نظام پیشنهادات در سازمان
 •  تهیه و تنظیم گزارشات ماهانه، فصلی، شش ماهه و سالانه حریق و حوادث با دید مقایسه ای و پیشنهادی
 •  تهیه و تنظیم گزارشات عملکردی سازمان جهت ارائه به سطوح کلان مدیریتی سطح شهر
 •  بررسی دقیق شاخص های عملکردی سازمان شامل: متوسط زمان رسیدن به حریق و حوادث، متوسط زمان اطفای حریق و امداد و نجات، فراوانی حریق و حوادث و ... با هدف کنترل و بهبود آن ها.
 • کنترل شاخص های مصرفی ایستگاه ها و ستاد شامل مواد مصرفی در حریق و حوادث و همچنین میزان مصرف انرژی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارشات مدون تحلیلی به سطوح بالای مدیریتی سازمان
 •  تحلیل دوره ای فعالیت های آموزشی و اقدامات پیشگیرانه سازمان
 •  تحلیل دوره ای فعالیت های اداره تربیت بدنی و تنظیم گزارشات مقایسه ای نیرو ها با هدف بهبود وضعیت آمادگی جسمانی و ارتقاء قوای جسمانی نیروهای عملیاتی
 •  تهیه گزارشات آماری از حریق و حوادث خاص با هدف تشخیص نوع و نحوه ی ارتباط آن ها با سایر سازمان ها و ارگان های شهری و ارائه پیشنهادات به آن ها در راستای بهبود فعالیت های آموزشی و اقدامات پیشگیرانه مشترک
 •  تهیه گزارشات ماهیانه از عملکرد افراد در حوزه عملیات در خصوص تخصیص کارانه مبتنی بر عملکرد نیروهای عملیاتی
   
کد محتوا 18518