سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
ایستگاه شماره 15رییس
آقای علی حیدری
آدرس ایستگاه: 
خیابان جی _ بعد از میدان خوراسگان
تلفن حریق: 
۵۲۲۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۵۲۱۴۴۴۴ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 15
کد محتوا 18681